Accessibilitat


El Consell Comarcal del Gironès es compromet a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web girones.cat.

 

Situació de compliment


Aquests llocs web són parcialment conformes amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Hi pot haver errors puntuals d’edició en alguna pàgina web tant a continguts HTML com a documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018.
  • inexistència d’alternatives textuals.
  • enllaços sense descripció.
  • l’ús d’encapçalaments no és clar.
  • l’agrupació estructural no és completa.
 • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.
  • Hi pot haver arxius ofimàtics o formularis web publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment els requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 1 de juliol de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel Consell Comarcal del Gironès.

 

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions


Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de l’adreça electrònica accessibilitat@girones.cat o bé per via telefònica (972 213 262) o presencialment al C/ Riera de Mus, 1 A de Girona.

Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre electrònic general o a la seu electrònica.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Registre electrònic general, a l’adreça C/ Riera de Mus, 1 A de Girona o per mitjà de la seu electrònica. Aquest procediment de reclamació es troba previst a l’art. 13 del Reial decret 1112/2018.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses per la Gerència com a responsable en matèria d’accessibilitat web del Consell Comarcal del Gironès.